Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tennisvereniging Otterlo (hierna: T.V.O. ) verwerkt van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van T.V.O., een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan T.V.O. verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke


Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
T.V.O., Karweg 1A, 6731 BX Otterlo, KvK nummer 40120627.
De functionaris leden / donateur beheer is bereikbaar via tennisotterlo@gmail.com


2. Welke gegevens verwerkt T.V.O. en voor welk doel


2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht.
b) Adresgegevens eventueel postadres.
c) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s).
d) Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze T.V.O. zoals bv social media accounts.


2.2 T.V.O. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van T.V.O.
c) Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.


2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met T.V.O. en je te informeren over de ontwikkelingen van T.V.O.


E-mail berichtgeving (opt-out):
T.V.O. gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van T.V.O. te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via tennisotterlo@gmail.com


3. Bewaartermijnen


T.V.O. verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers


4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft T.V.O. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.


4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt T.V.O. gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker.
Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten


5.1 Via de ledenadministratie van T.V.O. kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
T.V.O. zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.


5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.


5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop T.V.O. je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.


5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: tennisotterlo@gmail.com


6. Wijzigingen


Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.


7. Nog vragen en of aan- opmerkingen


Heeft u nog vragen of aan– en opmerkingen dan kunt u contact opnemen met het bestuur van T.V.O. via e-maladres tennisotterlo@gmail.com.


Het bestuur van T.V.O.


Karweg 1a
6731 BX Otterlo


06-46161755
tennisotterlo@gmail.com


In ons clubhuis is het mogelijk om contant af te rekenen,
of per bankoverschrijving.


Rekeningnummer: NL44 RABO 0368 5024 57


© 2022 T.V. Otterlo - Alle rechten voorbehouden

Privacyverklaring | Cookieverklaring


 
 
 

Volg ons op